TERMS OF SERVICES | Close it

Logo
Search Site

Privātuma politika

1. Vispārīgie nosacījumi

Jūsu privātuma aizsardzība ir mums svarīga.

Teksapoiss” OÜ („Pakalpojumu sniedzējs”) ciena Jūsu privātumu. Pakalpojumu sniedzējs pilda piemērojamos tiesību aktus un neatklāj Lietotāju un citu personu datus bez konkrētās personas atļaujas vai bez cita no likuma izrietoša pamata. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami pakalpojuma pilnīgai izpildei; informācija tiek vākta ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus.

Privātuma politika tiek piemērota Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu lietotāju (“Lietotājs”) personas datu apstrādei. Privātuma politika nosaka galvenos principus un mērķus, kurus izmanto Pakalpojumu sniedzējs saistībā ar personas datu apstrādi. Par Lietotājiem var būt fiziskas personas, kuras ir Pakalpojumu sniedzēja lietotāji, vai arī tādu uzņēmumu pārstāvji, kuri ir lietotāji.

2. Apstrādājamie personas dati un to avoti

Ar personas datiem tiek domāti jebkādi dati par identificētu vai identificējamu fizisku personu neatkarīgi no tā, kādā veidā vai formā šie dati ir pieejami.

Pakalpojumu sniedzējs iegūst apstrādājamos personas datus likumīgā veidā no Lietotāja, pakalpojumu izmantošanas gaitā.

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot Lietotāja un Lietotāja iesniegtos personas datus, pirmkārt, Pakalpojuma sniegšanai un atsevišķos šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumos.

Pakalpojumu sniedzējs, pirmkārt, apstrādā tādu Lietotāja informāciju, kuru pats Lietotājs ir atklājis, izmantojot pakalpojumu, vai kuru Pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis pakalpojuma izmantošanas gaitā, tajā skaitā (bet ne tikai) šādus datus:

 • Elektroniskās identifikācijas datus (piem., IP adrese, sīkdatnes);

 • Lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja saraksti;

 • Datus satura un reklāmu personalizēšanai;

 • Datus sociālo mediju funkciju piedāvāšanai un satiksmes analīzei;

 • Statistiskos demogrāfiskos datus (piem., Lietotāja vecums, dzimums, intereses).

Pakalpojumu sniedzējs kā pakalpojuma lietošanu aprakstošu informāciju var ievākt datus par lietotāja saskarnes elementu izmantošanu un par darbībām, kas saistītas ar pakalpojumu lietošanu.

3. Datu apstrādes mērķi

Datu apstrāde balstās, pirmkārt, uz Lietotāja piekrišanu, kuru tas devis Pakalpojumu sniedzējam sevis iesniegto datu apstrādei. Iesniedzot savus personas datus līdz ar pakalpojuma izmantošanu, Lietotājs dod Pakalpojumu sniedzējam atļauju apstrādāt visus ievadītos datus šajā Privātuma politikā aprakstītā apjomā un norādītajiem mērķiem.

Datu vākšanas un apstrādes galvenais mērķis ir piedāvāt, nodrošināt, garantēt un uzlabot Pakalpojumus, kā arī attīstīt jaunus. Pakalpojumu sniedzējs izmanto ievākto informāciju arī tam, lai piedāvātu Lietotājam pielāgotu saturu, piemēram, rādot atbilstošas reklāmas un sniedzot tieši Lietotājam interesējošu saturu.

Pakalpojumu sniedzējs nesaglabā lietotāja iesniegtos datus, bet gan apstrādā tos tikai tādā apmērā, kas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

4. Profilēšana

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot mājas lapā ievāktos Lietotāju statistiskos datus, lai analizētu ar tiem saistītās tendences un demogrāfiju, taču Pakalpojumu sniedzējs nesastāda par Lietotājiem individuālus profilus.

5. Datu nodošana trešajām pusēm

Pakalpojumu sniedzējs nepārdod, neiznomā, neapmainās, ne arī citā veidā nenodod citām personām personas datus, satiksmes datus vai sarakstes saturu bez Lietotāja piekrišanas, izņemot

 • gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek piemērojamie likumi vai

 • kompetentās iestādes, vai arī

 • gadījumā , ja rodas nepieciešamība aizsargāt Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, kā arī

 • privātuma politikā noteiktos gadījumos

Uzņēmējdarbības attīstības gaitā Pakalpojumu sniedzējs var pārdot vai iegādāties savas uzņēmējdarbības struktūrvienības. Šādu darījumu gadījumā un gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs vai visa viņa manta pāriet trešās personas īpašumā, tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošie Lietotāju personas dati ir nododamā manta. Pakalpojumu sniedzējs patur sev tiesības iekļaut Lietotāju personas datus tās mantas sastāvā, kura tiek nodota trešajām personām.

6. Datu kvalitāte

Pakalpojumu sniedzējs savu iespēju robežās nodrošina apstrādājamo personas datu kvalitāti. Pakalpojumu sniedzējs var grozīt ievadītos datus daļā, kas nepieciešama tam, lai pakalpojums darbotos, piemēram, aizstāt ievadītās rakstzīmes, pieturzīmes vai citus simbolus, kas var maldināt automatizēto programmu. Tomēr Lietotājs atbild par tā iesniegto datu pareizību.

7. Datu drošība

Pakalpojumu sniedzējs ir īstenojis nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nepiederošām personām, kā arī netīšu vai pretlikumīgu izdzēšanu, mainīšanu, publicēšanu, nodošanu vai citādu pretlikumīgu apstrādi.

Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu piekļuvi Lietotāja kontrolē esošajām iekārtām, internetam un to drošību apdraudēšanu.

8. Personas datu glabāšana

Pakalpojumu sniedzējs nesaglabā Lietotāja ievadītos personas datus. Ar fiziskajām personām saistīta sarakste tiek parasti saglabāta līdz vienu gadu.

9. Sīkdatnes

Lai vietne varētu darboties, reizēm Pakalpojumu sniedzējs saglabā Lietotāja iekārtā nelielus datu failus, tā sauktās sīkdatnes. To dara lielākā daļa lielo vietņu.

Tiesiskais pamats sīkdatņu izmantošanai ir Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses nodrošināt mājaslapas tehnisko funkcionalitāti. Ja sīkdatnes tiek izmantotas Lietotāja izvēļu saglabāšanai atmiņā vai statistikas mērķiem, tad tiesiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.

Parasti sīkdatnes ir derīgas īsu laika periodu (dienu, nedēļu vai mēnesi), reizēm tās var būt derīgas līdz vienu gadu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē pakalpojumu sniedzēja vietni. Tas ļauj vietnei saglabāt atmiņā lietotāja darbības un izvēles (piemēram, lietotājvārdu, valodu, teksta izmēru, kā arī citas ar attēlošanu saistītas izvēles) uz noteiktu laiku. Tādējādi lietotājam nav katru reizi jāievada šie dati no jauna, atgriežoties vietnē vai navigējot pa mājas lapu.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot sīkdatnes un sīkdatnēm līdzīgus līdzekļus pakalpojumu sniegšanai un pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanai, kā arī lietotāja pieredzes uzlabošanai. Sīkdatnes var izmantot arī trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto pakalpojumu sniedzējs.

Vairākas Pakalpojumu sniedzēja lapas izmanto sīkdatnes:

 • satura un reklāmu personalizēšanai,

 • sociālo mediju funkciju piedāvāšanai, kā arī

 • interneta satiksmes analizēšanai.

Pakalpojumu sniedzēji var nodot saviem sociālo mediju, reklāmas un analīzes veikšanas partneriem informāciju par to, kā Lietotājs izmanto vietni. Šādu sīkdatņu izmantošana nav tiešā veidā nepieciešama vietnes darbībai, taču tā nodrošina Lietotājam labāku navigēšanas pieredzi. Lietotājs var sīkdatnes izdzēst vai bloķēt, taču šādā gadījumā vietne var nedarboties tā, kā paredzēts. Sīkdatnes palīdz Pakalpojumu sniedzējam piedāvāt Pakalpojumus. Izmantojot Pakalpojumu sniedzēja Pakalpojumus, Lietotājs piekrīt tam, ka Pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkdatnes.

Kā pārbaudīt sīkdatnes?

Lietotājs var sīkdatnes pārbaudīt un/vai izdzēst atbilstoši savām vēlmēm (skat. www.youronlinechoices.com/). Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Lietotāja datorā, kā arī jebkurā laikā bloķēt sīkdatnes, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus (ja pārlūks to pieļauj), vai arī izbeigt Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas izmantošanu. Lietotājam ir jāapzinās, ka noteiktas funkcijas ir iespējams piedāvāt vienīgi, izmantojot sīkdatnes. Ja Lietotājs nolemj atteikties no sīkdatnēm, tad šīs funkcijas var nebūt vairs Lietotājam pieejamas.

10. Google Analytics

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot “Google Analytics” interneta analīzes pakalpojumus, kurus piedāvā Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; „Google”). “Google Analytics” izmanto sīkdatnes - failus, kuri tiek saglabāti Lietotāja datorā, lai analizētu, kā Lietotājs izmanto Pakalpojumu.

Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija par to, kā Lietotājs izmanto Pakalpojumu, tiek parasti nosūtīta Google serverim ASV, kur tā tiek saglabāta. Tā kā Pakalpojumu sniedzējs ir aktivējis IP anonimizēšanu, Google saīsina Lietotāja IP adresi (Eiropas Savienības vai citu Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu gadījumā).

Pēc Pakalpojumu sniedzēja vēlēšanās Google izmanto šo informāciju, lai analizētu Lietotāja rīcību un sastādītu pārskatus par Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā notiekošo.

Lietotājs var aizliegt sīkdatņu saglabāšanu Lietotāja datorā ar interneta pārlūka iestatījumu palīdzību, taču šādā gadījumā Lietotājs nevar izmantot visas mājaslapas funkcijas pilnā apmērā.

Lietotājs var jebkurā laikā aizliegt savu datu vākšanu ar “Google Analytics”. Šim nolūkam Lietotājam no dotās vietnes ir lejup jālādē un jāuzinstalē interneta pārlūka papildinājums: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

11. Facebook

Pakalpojumu sniedzēja mājaslapā var būt integrēti “Facebook” spraudņi (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ASV) „Patīk” un „Dalies”. Lai gūtu pārskatu par “Facebook” spraudņiem, apmeklē “Facebook” mājaslapu developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kad Lietotājs apmeklē Pakalpojumu sniedzēja mājaslapu, tad starp Lietotāja interneta pārlūku un “Facebook” serveri tiek izveidota tiešā saite, izmantojot šādus spraudņus, ar kuru starpniecību “Facebook” saņem informāciju par to, ka Lietotājam ar savu IP adresi ir piekļuve Pakalpojumu sniedzēja mājaslapai. Kad Lietotājs ir ielogojies “Facebook” lapā un nospiež “Patīk” vai “Dalies” pogu, tad Lietotājs var savā “Facebook” profilā izveidot saiti uz Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas saturu, kas ļauj “Facebook” lapai atspoguļot Pakalpojuma izmantošanu uz Lietotāja sienas. Pakalpojumu sniedzējs nesaņem nekādu ziņojumu par pārnestajiem datiem vai par to, ka datus ir izmantojis “Facebook”. Vairāk var uzzināt, iepazīstoties ar “Facebook” privātuma politiku: www.facebook.com/about/privacy/.

Ja Lietotājs nevēlas, lai Lietotāja “Facebook” kontā tiktu atspoguļota Pakalpojumu sniedzēja lapas apmeklēšana, tad Lietotājam ir jāizlogojas no “Facebook” lapas.

12. Ieraksti

Serveris, uz kura atrodas Pakalpojumu sniedzēja mājaslapa, var saglabāt pieprasījumus, kurus Lietotājs sūta serverim (interneta adresi, kuru Lietotājs atver, Lietotāja izmantoto pārlūkprogrammu un ierīci, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem mērķiem - lai nodrošinātu mājaslapas darbību un drošību atbilstoši prasībām, kā arī lai izpētītu iespējamos drošības incidentus.

13. Lietotāja tiesības un kā īstenot savas tiesības

Kontaktējoties ar Pakalpojumu sniedzēju, Lietotājs var īstenot savas tiesības sekojoši:

 • lūgt piekļuvi saviem personas datiem;

 • lūgt savu personas datu labošanu;

 • lūgt savu personas datu dzēšanu;

 • attiecīgā gadījumā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos Lietotājam var būt tiesības pieprasīt Lietotāja personas datu apstrādes ierobežošanu, vai arī apstrīdēt personas datu apstrādāšanu.

Lietotājs var īstenot savas tiesības saskaņā ar prasībām, kuras izriet no Eiropas Savienības un vietējiem tiesību aktiem.

Ja personas dati pēc Lietotāja pieprasījuma ir dzēsti, tad Pakalpojumu sniedzējs saglabā tikai tādas informācijas kopijas, kuras ir nepieciešamas, lai aizsargātu Pakalpojumu sniedzēja vai trešo personu leģitīmās intereses, pildītu valdības rīkojumus, atrisinātu tiesiskos strīdus, veiktu traucējumu meklēšanu vai lai izpildītu jebkādu vienošanos, kuru Lietotājs ir noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju.

Lietotājs var aizliegt sīkdatnes ar savas pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību, vai arī apmeklējot mājaslapu:

14. Privātuma politikas izmaiņas

Pakalpojumu sniedzējs var izdarīt izmaiņas šajā Privātuma politikā un ar to saistītajā informācijā, nebrīdinot par to Lietotāju. Lai Lietotājs būtu kursā par iespējamiem grozījumiem, Pakalpojumu sniedzējs iesaka Lietotājam regulāri iepazīties ar Privātuma politiku.

15. Datu pārzinis un kontaktinformācija

Lietotāja datu pārzinis ir Pakalpojumu sniedzējs. Papildu informācijas iegūšanai par Privātuma politiku sazinieties ar Pakalpojumu sniedzēju.

Pēdējo reizi grozīta: 10.05.2018.